Yue Shen 悦神・Lyrics

Lyrics Pinyin 歌词拼音

Dear visitor, we wanted to inform you that we have decided to change the website name, therefore from the next days the website name will be thesuperidol.com

Don't worry, we will add more new content and update website new functionalities as always. Take care and have a good holiday!

一场盛世繁华 若指尖沙

yī chǎng shèng shì fán huá ruò zhǐ jiān shā

似传说的话

sì chuán shuō de huà

庙堂高墙的画 吹落的刹那

miào táng gāo qiáng de huà chuī luò de chà nà

雨中红伞探白花 华服金面高楼下

yǚ zhōng hóng sǎn tàn bái huā huá fú jīn miàn gāo lóu xià

一念间 桃源已成飞沙

yī niàn jiān táo yüán yǐ chéng fēi shā

上元灯火漫天 千山万水潋滟

shàng yüán dēng huǒ màn tiān qiān shān wàn shuǐ liàn yàn

白衣蹁跹 仗剑执花 天下妄言

bái yī pián xiān zhàng jiàn zhí huā tiān xià wàng yán

从此他这一眼

cóng cǐ tā zhè yī yǎn

犹记了千百年

yóu jì le qiān bǎi nián

沧海变 桑田间 而今 再相见

cāng hǎi biàn sāng tián jiān ér jīn zài xiāng jiàn

红莲赤焰 莫问 是鬼 还是仙

hóng lián chì yàn mò wèn shì guǐ hái shì xiān

芳心只一剑 如何能救万千

fāng xīn zhǐ yī jiàn rú hé néng jiù wàn qiān

彼时 金枝玉叶 斜冠散发问苍天

bǐ shí jīn zhī yǜ yè xié guàn sàn fā wèn cāng tiān

身在无间 心亦在无间

shēn zài wú jiàn xīn yì zài wú jiàn

褪去华服金面

tuì qǜ huá fú jīn miàn

这人间已 换了多少家

zhè rén jiān yǐ huàn le duō shǎo jiā

红叶吹落轻纱 看落日残霞

hóng yè chuī luò qīng shā kàn luò rì cán xiá

雨中红伞探白花 华服金面高楼下

yǚ zhōng hóng sǎn tàn bái huā huá fú jīn miàn gāo lóu xià

×

ADVERTISEMENT

一念间 桃源已成飞沙

yī niàn jiān táo yüán yǐ chéng fēi shā

月夕言笑晏晏 悦神明灯三千

yüè xī yán xiào yàn yàn yüè shén míng dēng sān qiān

布衣草笠 白绫双枷 天下未言

bù yī cǎo lì bái líng shuāng jiā tiān xià wèi yán

回首梦已阑珊

huí shǒu mèng yǐ lán shān

众生尽皆漠然

zhòng shēng jìn jiē mò rán

万世千秋不如他一眼 经年

wàn shì qiān qiū bù rú tā yī yǎn jīng nián

红莲赤焰 莫问 是鬼还是仙

hóng lián chì yàn mò wèn shì guǐ hái shì xiān

芳心只一剑 如何能救万千

fāng xīn zhǐ yī jiàn rú hé néng jiù wàn qiān

彼时 金枝玉叶 斜冠散发问苍天

bǐ shí jīn zhī yǜ yè xié guàn sàn fā wèn cāng tiān

身在无间 心亦在无间

shēn zài wú jiàn xīn yì zài wú jiàn

神窟千面 是爱是恨 还是怜

shén kū qiān miàn shì ài shì hèn hái shì lián

岁岁复年年 谁在耳边轻言

suì suì fù nián nián shéi zài ěr biān qīng yán

红叶苍山 方见花开满城 一念间

hóng yè cāng shān fāng jiàn huā kāi mǎn chéng yī niàn jiān

千灯观前 与君话桃源

qiān dēng guān qián yǚ jǖn huà táo yüán

Original Lyrics

一场盛世繁华 若指尖沙

似传说的话

庙堂高墙的画 吹落的刹那

雨中红伞探白花 华服金面高楼下

一念间 桃源已成飞沙

上元灯火漫天 千山万水潋滟

白衣蹁跹 仗剑执花 天下妄言

从此他这一眼

犹记了千百年

沧海变 桑田间 而今 再相见

红莲赤焰 莫问 是鬼 还是仙

芳心只一剑 如何能救万千

彼时 金枝玉叶 斜冠散发问苍天

身在无间 心亦在无间

褪去华服金面

这人间已 换了多少家

红叶吹落轻纱 看落日残霞

雨中红伞探白花 华服金面高楼下

一念间 桃源已成飞沙

月夕言笑晏晏 悦神明灯三千

布衣草笠 白绫双枷 天下未言

回首梦已阑珊

众生尽皆漠然

万世千秋不如他一眼 经年

红莲赤焰 莫问 是鬼还是仙

芳心只一剑 如何能救万千

彼时 金枝玉叶 斜冠散发问苍天

身在无间 心亦在无间

神窟千面 是爱是恨 还是怜

岁岁复年年 谁在耳边轻言

红叶苍山 方见花开满城 一念间

千灯观前 与君话桃源

Romanized Lyrics

yī chǎng shèng shì fán huá ruò zhǐ jiān shā

sì chuán shuō de huà

miào táng gāo qiáng de huà chuī luò de chà nà

yǚ zhōng hóng sǎn tàn bái huā huá fú jīn miàn gāo lóu xià

yī niàn jiān táo yüán yǐ chéng fēi shā

shàng yüán dēng huǒ màn tiān qiān shān wàn shuǐ liàn yàn

bái yī pián xiān zhàng jiàn zhí huā tiān xià wàng yán

cóng cǐ tā zhè yī yǎn

yóu jì le qiān bǎi nián

cāng hǎi biàn sāng tián jiān ér jīn zài xiāng jiàn

hóng lián chì yàn mò wèn shì guǐ hái shì xiān

fāng xīn zhǐ yī jiàn rú hé néng jiù wàn qiān

bǐ shí jīn zhī yǜ yè xié guàn sàn fā wèn cāng tiān

shēn zài wú jiàn xīn yì zài wú jiàn

tuì qǜ huá fú jīn miàn

zhè rén jiān yǐ huàn le duō shǎo jiā

hóng yè chuī luò qīng shā kàn luò rì cán xiá

yǚ zhōng hóng sǎn tàn bái huā huá fú jīn miàn gāo lóu xià

yī niàn jiān táo yüán yǐ chéng fēi shā

yüè xī yán xiào yàn yàn yüè shén míng dēng sān qiān

bù yī cǎo lì bái líng shuāng jiā tiān xià wèi yán

huí shǒu mèng yǐ lán shān

zhòng shēng jìn jiē mò rán

wàn shì qiān qiū bù rú tā yī yǎn jīng nián

hóng lián chì yàn mò wèn shì guǐ hái shì xiān

fāng xīn zhǐ yī jiàn rú hé néng jiù wàn qiān

bǐ shí jīn zhī yǜ yè xié guàn sàn fā wèn cāng tiān

shēn zài wú jiàn xīn yì zài wú jiàn

shén kū qiān miàn shì ài shì hèn hái shì lián

suì suì fù nián nián shéi zài ěr biān qīng yán

hóng yè cāng shān fāng jiàn huā kāi mǎn chéng yī niàn jiān

qiān dēng guān qián yǚ jǖn huà táo yüán

Translation

A prosperous age, like sand at your fingertips

Legendary words

The painting on the high wall of the temple, the moment it blows down

Red umbrella in the rain to explore white flowers, Huafu Jinmian high-rise downstairs

In a thought, Taoyuan has become a flying sand

The sky is full of lights in Shangyuan, thousands of mountains and rivers are lingering

White clothes stumbling, holding the sword and holding the flowers, the world is slanderous

From then on his glance

Still remember for thousands of years

The sea has changed, the sorrowful field and now see you again

Gulian Chiyan, don't ask, is it a ghost or a fairy

How can you save thousands with only one sword in your heart

At that time, golden branches and jade leaves, slanting crowns exuding questions to the sky

The body is infinite and the heart is infinite

Faded Huafu Golden Noodles

How many houses have been changed in this world

The red leaves blow off the light gauze, watch the sunset glow

Red Umbrella Exploring White Flowers in the Rain

In a thought, Taoyuan has become a flying sand

Yue Xiyan laughs at Yan Yan, Yueshen has three thousand lights

Common straw hat, white silk and double flail, the world has not said

Looking back, the dream has faded

All beings are indifferent

It's not as good as him for ages and years

Gulian Chiyan, don't ask, is it a ghost or a fairy

How can you save thousands with only one sword in your heart

At that time, golden branches and jade leaves, slanting crowns exuding questions to the sky

The body is infinite and the heart is infinite

God Cave Thousand Faces, is it love or hate or pity?

Year after year, who is whispering in the ear

Hongye Cangshan sees flowers blooming all over the city

Qiandeng Guanqian Talking with the Lord on Taoyuan

×

ADVERTISEMENT