Tou Yue Liang De Ren 偷月亮的人・Lyrics

Lyrics Pinyin 歌词拼音

Dear visitor, we wanted to inform you that we have decided to change the website name, therefore from the next days the website name will be thesuperidol.com

Don't worry, we will add more new content and update website new functionalities as always. Take care and have a good holiday!

为何抱着月亮最安稳

wèi hé bào zhe yüè liàng zuì ān wěn

为何喜欢躲在阴影里生存

wèi hé xǐ huān duǒ zài yīn yǐng lǐ shēng cún

为何眉间掠过梦的痕

wèi hé méi jiān lüè guò mèng de hén

为何肉身困在没颜色旅程

wèi hé ròu shēn kùn zài méi yán sè lǚ chéng

可不可以不要做大人

kě bù kě yǐ bù yào zuò dà rén

可不可以不要变怪人

kě bù kě yǐ bù yào biàn guài rén

可不可以不要让我一个人

kě bù kě yǐ bù yào ràng wǒ yī gè rén

可不可以 可不可以 可不可以

kě bù kě yǐ kě bù kě yǐ kě bù kě yǐ

能不能别在每一个清晨

néng bù néng bié zài měi yī gè qīng chén

催眠一个虚幻人生来求生

cuī mián yī gè xǖ huàn rén shēng lái qiú shēng

能不能借我一根针

néng bù néng jiè wǒ yī gēn zhēn

缝缝灵魂的伤痕

fèng fèng líng hún de shāng hén

能不能去坦诚怎么坦诚

néng bù néng qǜ tǎn chéng zěn me tǎn chéng

能不能坦诚该怎么坦诚

néng bù néng tǎn chéng gāi zěn me tǎn chéng

一千个树洞也说不出苦闷

yī qiān gè shù dòng yě shuō bù chū kǔ mèn

还会快乐吗 未来能不能

hái huì kuài lè ma wèi lái néng bù néng

能不能看见我的劫后余生

néng bù néng kàn jiàn wǒ de jié hòu yǘ shēng

可能偷了月亮就日升

kě néng tōu le yüè liàng jiù rì shēng

可能微光也想穿透进云层

kě néng wēi guāng yě xiǎng chuān tòu jìn yǘn céng

×

ADVERTISEMENT

可能那一双隐形的手

kě néng nà yī shuāng yǐn xíng de shǒu

来自黑暗也向往另外人生

lái zì hēi àn yě xiàng wǎng lìng wài rén shēng

可不可以听见求救声

kě bù kě yǐ tīng jiàn qiú jiù shēng

可不可以请你转过身

kě bù kě yǐ qǐng nǐ zhuǎn guò shēn

可不可以不要让我一个人

kě bù kě yǐ bù yào ràng wǒ yī gè rén

可不可以 可不可以 可不可以

kě bù kě yǐ kě bù kě yǐ kě bù kě yǐ

能不能别在每一个清晨

néng bù néng bié zài měi yī gè qīng chén

催眠一个虚幻人生来求生

cuī mián yī gè xǖ huàn rén shēng lái qiú shēng

能不能借我一根针

néng bù néng jiè wǒ yī gēn zhēn

缝缝灵魂的伤痕

fèng fèng líng hún de shāng hén

能不能醒来就梦想成真

néng bù néng xǐng lái jiù mèng xiǎng chéng zhēn

能不能让勇气持续升温

néng bù néng ràng yǒng qì chí xǜ shēng wēn

一千个树洞总会有一盏灯

yī qiān gè shù dòng zǒng huì yǒu yī zhǎn dēng

还会快乐吧 未来能不能

hái huì kuài lè ba wèi lái néng bù néng

能不能看见我的劫后余生

néng bù néng kàn jiàn wǒ de jié hòu yǘ shēng

我挣扎 能不能 浴火重生

wǒ zhēng zhá néng bù néng yǜ huǒ chóng shēng

Original Lyrics

为何抱着月亮最安稳

为何喜欢躲在阴影里生存

为何眉间掠过梦的痕

为何肉身困在没颜色旅程

可不可以不要做大人

可不可以不要变怪人

可不可以不要让我一个人

可不可以 可不可以 可不可以

能不能别在每一个清晨

催眠一个虚幻人生来求生

能不能借我一根针

缝缝灵魂的伤痕

能不能去坦诚怎么坦诚

能不能坦诚该怎么坦诚

一千个树洞也说不出苦闷

还会快乐吗 未来能不能

能不能看见我的劫后余生

可能偷了月亮就日升

可能微光也想穿透进云层

可能那一双隐形的手

来自黑暗也向往另外人生

可不可以听见求救声

可不可以请你转过身

可不可以不要让我一个人

可不可以 可不可以 可不可以

能不能别在每一个清晨

催眠一个虚幻人生来求生

能不能借我一根针

缝缝灵魂的伤痕

能不能醒来就梦想成真

能不能让勇气持续升温

一千个树洞总会有一盏灯

还会快乐吧 未来能不能

能不能看见我的劫后余生

我挣扎 能不能 浴火重生

Romanized Lyrics

wèi hé bào zhe yüè liàng zuì ān wěn

wèi hé xǐ huān duǒ zài yīn yǐng lǐ shēng cún

wèi hé méi jiān lüè guò mèng de hén

wèi hé ròu shēn kùn zài méi yán sè lǚ chéng

kě bù kě yǐ bù yào zuò dà rén

kě bù kě yǐ bù yào biàn guài rén

kě bù kě yǐ bù yào ràng wǒ yī gè rén

kě bù kě yǐ kě bù kě yǐ kě bù kě yǐ

néng bù néng bié zài měi yī gè qīng chén

cuī mián yī gè xǖ huàn rén shēng lái qiú shēng

néng bù néng jiè wǒ yī gēn zhēn

fèng fèng líng hún de shāng hén

néng bù néng qǜ tǎn chéng zěn me tǎn chéng

néng bù néng tǎn chéng gāi zěn me tǎn chéng

yī qiān gè shù dòng yě shuō bù chū kǔ mèn

hái huì kuài lè ma wèi lái néng bù néng

néng bù néng kàn jiàn wǒ de jié hòu yǘ shēng

kě néng tōu le yüè liàng jiù rì shēng

kě néng wēi guāng yě xiǎng chuān tòu jìn yǘn céng

kě néng nà yī shuāng yǐn xíng de shǒu

lái zì hēi àn yě xiàng wǎng lìng wài rén shēng

kě bù kě yǐ tīng jiàn qiú jiù shēng

kě bù kě yǐ qǐng nǐ zhuǎn guò shēn

kě bù kě yǐ bù yào ràng wǒ yī gè rén

kě bù kě yǐ kě bù kě yǐ kě bù kě yǐ

néng bù néng bié zài měi yī gè qīng chén

cuī mián yī gè xǖ huàn rén shēng lái qiú shēng

néng bù néng jiè wǒ yī gēn zhēn

fèng fèng líng hún de shāng hén

néng bù néng xǐng lái jiù mèng xiǎng chéng zhēn

néng bù néng ràng yǒng qì chí xǜ shēng wēn

yī qiān gè shù dòng zǒng huì yǒu yī zhǎn dēng

hái huì kuài lè ba wèi lái néng bù néng

néng bù néng kàn jiàn wǒ de jié hòu yǘ shēng

wǒ zhēng zhá néng bù néng yǜ huǒ chóng shēng

Translation

Why is holding the moon the most stable

Why do you like to live in the shadows

Why is there a trace of dreams between my eyebrows?

Why the body is trapped in a colorless journey

Can you not be an adult

Can you not be weird

Can't you leave me alone

Is it possible? Is it possible?

Can you stop in every morning

Hypnotize an illusory life to survive

Can you lend me a needle

Stitch the scars of the soul

Can you be honest? How can you be honest?

Can you be honest? How can I be honest?

A thousand tree holes can't tell you the depression

Will you still be happy? Will it be possible in the future?

Can you see my aftermath

May steal the moon and the sun will rise

Maybe the glimmer wants to penetrate into the clouds

Maybe that pair of invisible hands

Coming from the dark and yearning for another life

Can you hear the call for help

Can you please turn around

Can't you leave me alone

Is it possible? Is it possible?

Can you stop in every morning

Hypnotize an illusory life to survive

Can you lend me a needle

Stitch the scars of the soul

Can your dream come true when you wake up

Can you let the courage continue to heat up?

There will always be a light in a thousand tree holes

Will you still be happy, can you in the future

Can you see my aftermath

I'm struggling, can I be reborn from the ashes

×

ADVERTISEMENT