Wang Tianya 望天涯

  • 词Lyricist:马程程
  • 曲Composer:王嘉诚
  • 编曲Arrangement:杨子轩
  • 制作人Produced by:王嘉诚

CHINESE

李岱昆:

落红尘 是非谁论

豪情值几分

伤满地 隐姓埋名

多情似无情

袁帅:

听风声 月落独影

心事藏梦中

江湖游 不论英雄

执剑扶苍生

马闻远:

江湖一声啸

恩怨已明了

孙浠伦:

月落抚琴伤 叹世逍遥

不枉走一遭

合唱:

爱恨知多少

情仇难预料

谁明了 天涯情

解不开 侠骨柔道

讨一讨 时间 的良药

江湖惆怅 爱多少 恨多少

全一笔勾销

李岱昆:

落红尘 是非谁论

豪情值几分

伤满地 隐姓埋名

多情似无情

袁帅:

听风声 月落独影

心事藏梦中

江湖游 不论英雄

执剑扶苍生

马闻远:

江湖一声啸

恩怨已明了

孙浠伦:

月落抚琴伤 叹世逍遥

不枉走一遭

爱恨知多少

情仇难预料

谁明了 天涯情

解不开 侠骨柔道

讨一讨 时间 的良药

江湖惆怅 爱多少 恨多少

全一笔勾销

爱恨知多少

情仇难预料

谁明了 天涯情

解不开 侠骨柔道

讨一讨 时间 的良药

江湖惆怅 爱多少 恨多少

全一笔勾销


PINYIN

lǐ dài kūn :
luò hóng chén   shì fēi shuí lùn
háo qíng zhí jī fēn
shāng mǎn dì   yǐn xìng mái míng
duō qíng sì wú qíng
yuán shuài :
tīng fēng shēng   yuè luò dú yǐng
xīn shì cáng mèng zhōng
jiāng hú yóu   bù lùn yīng xióng
zhí jiàn fú cāng shēng
mǎ wén yuǎn :
jiāng hú yī shēng xiào
ēn yuàn yǐ míng liǎo
sūn xī lún :
yuè luò fǔ qín shāng   tàn shì xiāo yáo
bù wǎng zǒu yī zāo
hé chàng :
ài hèn zhī duō shǎo
qíng chóu nán yù liào
shuí míng liǎo   tiān yá qíng
jiě bù kāi   xiá gǔ róu dào
tǎo yī tǎo   shí jiān   dí liáng yào
jiāng hú chóu chàng   ài duō shǎo   hèn duō shǎo
quán yī bǐ gōu xiāo
lǐ dài kūn :
luò hóng chén   shì fēi shuí lùn
háo qíng zhí jī fēn
shāng mǎn dì   yǐn xìng mái míng
duō qíng sì wú qíng
yuán shuài :
tīng fēng shēng   yuè luò dú yǐng
xīn shì cáng mèng zhōng
jiāng hú yóu   bù lùn yīng xióng
zhí jiàn fú cāng shēng
mǎ wén yuǎn :
jiāng hú yī shēng xiào
ēn yuàn yǐ míng liǎo
sūn xī lún :
yuè luò fǔ qín shāng   tàn shì xiāo yáo
bù wǎng zǒu yī zāo
ài hèn zhī duō shǎo
qíng chóu nán yù liào
shuí míng liǎo   tiān yá qíng
jiě bù kāi   xiá gǔ róu dào
tǎo yī tǎo   shí jiān   dí liáng yào
jiāng hú chóu chàng   ài duō shǎo   hèn duō shǎo
quán yī bǐ gōu xiāo
ài hèn zhī duō shǎo
qíng chóu nán yù liào
shuí míng liǎo   tiān yá qíng
jiě bù kāi   xiá gǔ róu dào
tǎo yī tǎo   shí jiān   dí liáng yào
jiāng hú chóu chàng   ài duō shǎo   hèn duō shǎo
quán yī bǐ gōu xiāo

Rate article
Wang Tianya 望天涯
Bob