Jiang Hu Yuan Qi 江湖缘起・Lyrics

Lyrics Pinyin 歌词拼音

Dear visitor, we wanted to inform you that we have decided to change the website name, therefore from the next days the website name will be thesuperidol.com

Don't worry, we will add more new content and update website new functionalities as always. Take care and have a good holiday!

云啸凌破长空青锋侠骨练几何

yǘn xiào líng pò cháng kōng qīng fēng xiá gǔ liàn jǐ hé

待初心入世江湖风雨后

dài chū xīn rù shì jiāng hú fēng yǚ hòu

少年游撞烽烟寒山暮雪逆行舟

shào nián yóu zhuàng fēng yān hán shān mù xüě nì xíng zhōu

相遇如酒仗剑沧海横流

xiāng yǜ rú jiǔ zhàng jiàn cāng hǎi héng liú

莫叹哀愁岁月不踏歌

mò tàn āi chóu suì yüè bù tà gē

逐浪红尘悠悠不罢休

zhú làng hóng chén yōu yōu bù bà xiū

芳华如骋纵白驹过隙无愧心间恍然半生如梦

fāng huá rú chěng zòng bái jǖ guò xì wú kuì xīn jiān huǎng rán bàn shēng rú mèng

问今夕何年问江湖豪杰谁敢上前

wèn jīn xī hé nián wèn jiāng hú háo jié shéi gǎn shàng qián

芳华如骋敢引江湖侠义入血无愧少年宏愿

fāng huá rú chěng gǎn yǐn jiāng hú xiá yì rù xüè wú kuì shào nián hóng yüàn

抖擞星光扶摇直上九天

dǒu sǒu xīng guāng fú yáo zhí shàng jiǔ tiān

浪淘沙漫经年争渡铸名几千秋

làng táo shā màn jīng nián zhēng dù zhù míng jǐ qiān qiū

登凌烟风月载酒敬今后

dēng líng yān fēng yüè zài jiǔ jìng jīn hòu

孤庭外名远走烈马回头梦故友

gū tíng wài míng yüǎn zǒu liè mǎ huí tóu mèng gù yǒu

再看西楼难筹少年长留

zài kàn xī lóu nán chóu shào nián zhǎng liú

莫叹哀愁岁月不踏歌

mò tàn āi chóu suì yüè bù tà gē

×

ADVERTISEMENT

逐浪红尘悠悠不罢休

zhú làng hóng chén yōu yōu bù bà xiū

芳华如骋纵白驹过隙无愧心间恍然半生如梦

fāng huá rú chěng zòng bái jǖ guò xì wú kuì xīn jiān huǎng rán bàn shēng rú mèng

问今夕何年问江湖豪杰谁敢上前

wèn jīn xī hé nián wèn jiāng hú háo jié shéi gǎn shàng qián

芳华如骋敢引江湖侠义入血无愧少年宏愿

fāng huá rú chěng gǎn yǐn jiāng hú xiá yì rù xüè wú kuì shào nián hóng yüàn

抖擞星光扶摇直上九天

dǒu sǒu xīng guāng fú yáo zhí shàng jiǔ tiān

芳华如骋天地间山高水远踏过侠义昭彰明月

fāng huá rú chěng tiān dì jiān shān gāo shuǐ yüǎn tà guò xiá yì zhāo zhāng míng yüè

若不问天险与你对望同行皆诗篇

ruò bù wèn tiān xiǎn yǚ nǐ duì wàng tóng xíng jiē shī piān

芳华如骋历练千百无畏无忧生死契阔尘缘

fāng huá rú chěng lì liàn qiān bǎi wú wèi wú yōu shēng sǐ qì kuò chén yüán

逍遥蹁跹悠扬星光漫天

xiāo yáo pián xiān yōu yáng xīng guāng màn tiān

逍遥蹁跹悠扬星光漫天

xiāo yáo pián xiān yōu yáng xīng guāng màn tiān

未经许可,不得翻唱或使用

wèi jīng xǚ kě , bù de fān chàng huò shǐ yòng

Original Lyrics

云啸凌破长空青锋侠骨练几何

待初心入世江湖风雨后

少年游撞烽烟寒山暮雪逆行舟

相遇如酒仗剑沧海横流

莫叹哀愁岁月不踏歌

逐浪红尘悠悠不罢休

芳华如骋纵白驹过隙无愧心间恍然半生如梦

问今夕何年问江湖豪杰谁敢上前

芳华如骋敢引江湖侠义入血无愧少年宏愿

抖擞星光扶摇直上九天

浪淘沙漫经年争渡铸名几千秋

登凌烟风月载酒敬今后

孤庭外名远走烈马回头梦故友

再看西楼难筹少年长留

莫叹哀愁岁月不踏歌

逐浪红尘悠悠不罢休

芳华如骋纵白驹过隙无愧心间恍然半生如梦

问今夕何年问江湖豪杰谁敢上前

芳华如骋敢引江湖侠义入血无愧少年宏愿

抖擞星光扶摇直上九天

芳华如骋天地间山高水远踏过侠义昭彰明月

若不问天险与你对望同行皆诗篇

芳华如骋历练千百无畏无忧生死契阔尘缘

逍遥蹁跹悠扬星光漫天

逍遥蹁跹悠扬星光漫天

未经许可,不得翻唱或使用

Romanized Lyrics

yǘn xiào líng pò cháng kōng qīng fēng xiá gǔ liàn jǐ hé

dài chū xīn rù shì jiāng hú fēng yǚ hòu

shào nián yóu zhuàng fēng yān hán shān mù xüě nì xíng zhōu

xiāng yǜ rú jiǔ zhàng jiàn cāng hǎi héng liú

mò tàn āi chóu suì yüè bù tà gē

zhú làng hóng chén yōu yōu bù bà xiū

fāng huá rú chěng zòng bái jǖ guò xì wú kuì xīn jiān huǎng rán bàn shēng rú mèng

wèn jīn xī hé nián wèn jiāng hú háo jié shéi gǎn shàng qián

fāng huá rú chěng gǎn yǐn jiāng hú xiá yì rù xüè wú kuì shào nián hóng yüàn

dǒu sǒu xīng guāng fú yáo zhí shàng jiǔ tiān

làng táo shā màn jīng nián zhēng dù zhù míng jǐ qiān qiū

dēng líng yān fēng yüè zài jiǔ jìng jīn hòu

gū tíng wài míng yüǎn zǒu liè mǎ huí tóu mèng gù yǒu

zài kàn xī lóu nán chóu shào nián zhǎng liú

mò tàn āi chóu suì yüè bù tà gē

zhú làng hóng chén yōu yōu bù bà xiū

fāng huá rú chěng zòng bái jǖ guò xì wú kuì xīn jiān huǎng rán bàn shēng rú mèng

wèn jīn xī hé nián wèn jiāng hú háo jié shéi gǎn shàng qián

fāng huá rú chěng gǎn yǐn jiāng hú xiá yì rù xüè wú kuì shào nián hóng yüàn

dǒu sǒu xīng guāng fú yáo zhí shàng jiǔ tiān

fāng huá rú chěng tiān dì jiān shān gāo shuǐ yüǎn tà guò xiá yì zhāo zhāng míng yüè

ruò bù wèn tiān xiǎn yǚ nǐ duì wàng tóng xíng jiē shī piān

fāng huá rú chěng lì liàn qiān bǎi wú wèi wú yōu shēng sǐ qì kuò chén yüán

xiāo yáo pián xiān yōu yáng xīng guāng màn tiān

xiāo yáo pián xiān yōu yáng xīng guāng màn tiān

wèi jīng xǚ kě , bù de fān chàng huò shǐ yòng

Translation

Yun Xiao Ling breaks through the sky, Qing Feng chivalrous bones practice geometry

Waiting for the initial heart to join the WTO after the storm

Juvenile swims against Fengyanhanshan, twilight snow, retrograde boat

Encounter is like wine and sword

Don't sigh in sorrow

Rushing through the waves and the dust

Fanghua is like Cheng, the white horse passes through the gap without any shame, and my heart is half a life like a dream

Asking what year is this eve? Asking the heroes of the rivers and lakes who dare to come forward

Fanghua is like Cheng, dare to lead the heroic spirit of the rivers and lakes into the blood of a clear young man's ambition

The shining stars skyrocketed for nine days

Waves scouring the sands over the years, striving for fame and fortunes for thousands of years

Dengling Yanfengyue Carrying Wine to Respect the Future

The lonely court is far away, the horse looks back and dreams of an old friend

Let’s look at the hard-to-find young man in the West Tower

Don't sigh in sorrow

Rushing through the waves and the dust

Fanghua is like Cheng, the white horse passes through the gap without any shame, and my heart is half a life like a dream

Asking what year is this eve? Asking the heroes of the rivers and lakes who dare to come forward

Fanghua is like Cheng, dare to lead the heroic spirit of the rivers and lakes into the blood of a clear young man's ambition

The shining stars skyrocketed for nine days

Fanghua is like a journey between heaven and earth, mountains, high waters and far away chivalrous and bright moon

If you don’t ask about natural risks

Fanghua Rucheng Experience Thousands of Fearless and Worry-free Life and Death Deeds and Broad Dust

Xiaoyao swaying melodious stars all over the sky

Xiaoyao swaying melodious stars all over the sky

Do not cover or use without permission

×

ADVERTISEMENT