Yì Nán Píng (Pinyin)

Yì Nán Píng (Pinyin) Lyrics

Chuān yuè wǎng xī lián wù biān
Bì tán jiù yǐng yóu shào nián
Shí guāng qiān mèng qiǎn
Liàn yàn cuò jué
Yuàn zhí yī bǐ jì yǔ yún
Mèng gù rén niàn

Yì nán píng xiào wèn cāng tiān
Huí shǒu què bù jué yǐ guò jīng nián
Wú bié wú lí wú yōu wú yuàn
Kě hái wén dé yī shēng ā xiàn

Mèng xǐng qiū wǎn bù zhī jué
Yíng huǒ míng miè yuè piān xiān
Céng bìng jiān xiào tán rén shì wàn qiān
Jiā jǐng yì biàn xī rì
Gù rén jīn nàn jiàn

Yì nán píng bān bó cóng qián
Rú hé guī zǐ shān jiā shēn shí nián
Bù hèn bu huǐ bù shēng bù miè
Lèi yǎn huà zuò yī jù lǐ jiě

Yì nán píng xiào wèn cāng tiān
Huí shǒu què bù jué yǐ guò jīng nián
Wú bié wú lí wú yōu wú yuàn
Kě hái wén dé yī shēng ā xiàn
Yún mèng shuǐ tiān

Yì Nán Píng (Pinyin) Lyrics

Chuān yuè wǎng xī lián wù biān
Bì tán jiù yǐng yóu shào nián
Shí guāng qiān mèng qiǎn
Liàn yàn cuò jué
Yuàn zhí yī bǐ jì yǔ yún
Mèng gù rén niàn

Yì nán píng xiào wèn cāng tiān
Huí shǒu què bù jué yǐ guò jīng nián
Wú bié wú lí wú yōu wú yuàn
Kě hái wén dé yī shēng ā xiàn

Mèng xǐng qiū wǎn bù zhī jué
Yíng huǒ míng miè yuè piān xiān
Céng bìng jiān xiào tán rén shì wàn qiān
Jiā jǐng yì biàn xī rì
Gù rén jīn nàn jiàn

Yì nán píng bān bó cóng qián
Rú hé guī zǐ shān jiā shēn shí nián
Bù hèn bu huǐ bù shēng bù miè
Lèi yǎn huà zuò yī jù lǐ jiě

Yì nán píng xiào wèn cāng tiān
Huí shǒu què bù jué yǐ guò jīng nián
Wú bié wú lí wú yōu wú yuàn
Kě hái wén dé yī shēng ā xiàn
Yún mèng shuǐ tiān

Rate article
Yì Nán Píng (Pinyin)
No Southern Comfort